Algemene voorwaarden

Op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de Metaalunie voorwaarden van toepassing. U kunt deze algemene voorwaarden raadplegen, opslaan en/of afdrukken door op onderstaande hyperlink te klikken. Daarnaast kunt u onze algemene voorwaarden op een later tijdstip nogmaals raadplegen onderaan onze home pagina. Onze betaal, verzend en retour methoden en voorwaarden vind u hier: Betalen en verzenden

Link pdf:  Algemene voorwaarden particulier

Algemeen;

  • Producten dienen door bekwame personen geïnstalleerd te worden met de veiligheid in acht genomen
  • Retour zendingen zijn voor rekening koper, voor garantie en schade gevallen kunt u een retourbon opvragen
  • Retourneren van uw online aankoop is mogelijk tot 14 dagen na levering mits ongebruikt en onbeschadigd naar het post adres  na ontvangst crediteren we uw order binnen 14 dagen minus de verzendkosten € 6,95
  • Elektronische componenten zoals regelaars, relais en dynastarters kunnen niet geretourneerd worden na aansluiting
  • Onder voorbehoud van prijswijziging, type en drukfouten

Deel I voor consumenten deel II voor zakelijk kopers

I CONSUMENTENVOORWAARDEN METAALUNIE

Algemene Consumentenvoorwaarden uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie (Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als
Consumentenvoorwaarden Metaalunie gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Utrecht op 1 januari 2009.
Uitgave van de Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.
©Koninklijke Metaalunie

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. De ondernemer: alle leden van de Koninklijke Metaalunie;
b. De consument: iedere natuurlijke persoon die – niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf – een overeenkomst aangaat met de ondernemer, als onder a omschre-ven;
c. Het werk: het totaal van de tussen de consument en de ondernemer overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door de ondernemer geleverde materialen;
d. Meer- en minderwerk: door de consument gewenste toevoegingen aan respectievelijk verminderingen van het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of inhou-ding op de overeengekomen aanneemsom;
e. De Koninklijke Metaalunie: Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal;

Artikel 2 : Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, die leden van de Koninklijke Metaalunie doen, op alle overeenkomsten van koop en tot uitvoering van werk die zij sluiten met de consument.
2.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.3 Bij strijd tussen de inhoud van de tussen de ondernemer en de consument gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeen-komst.
2.4 Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door leden van de Koninklijke Me-taalunie.

Artikel 3: Het aanbod
3.1 De ondernemer brengt een aanbod, dat naar verwachting een bedrag van € 500,00 te boven zal gaan, schriftelijk of elektronisch uit, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
3.2 Het aanbod bevat een omschrijving van de te leveren materialen en te verrichten werk-zaamheden, die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
3.3 Het aanbod vermeldt het tijdstip waarop of periode waarin met het werk kan worden be-gonnen, bevat een aanduiding van de duur van het werk en een vaste dan wel vermoe-delijke datum van de op- of aflevering.
3.4 Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingmethode die voor het uit te voeren werk zal worden gehanteerd: ‘aanneemsom’ of ‘regie’:
a) Bij de prijsvormingmethode ‘aanneemsom’ komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor het werk zal worden verricht;
b) Bij de prijsvormingmethode ‘regie’ doet de ondernemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). De ondernemer kan op verzoek van de consument een indicatie geven van de te ver-wachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs, tenzij dat in de ge-geven omstandigheden naar het oordeel van de ondernemer in redelijkheid niet mo-gelijk is.
3.5 De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de ondernemer zelf en/of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de ondernemer. Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan der-den ter hand worden gesteld of getoond. Zij mogen evenmin zonder zijn toestemming worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Als er geen opdracht wordt verleend, dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door de ondernemer gedaan verzoek voor rekening en risico van de consument aan de ondernemer te worden gere-tourneerd.
3.6 Als de consument het aanbod niet accepteert, is de ondernemer gerechtigd de kosten, die gemoeid zijn met het tot stand brengen van het aanbod, in rekening te brengen, mits hij de consument direct bij of na het vragen van het aanbod schriftelijk heeft gewezen op het bestaan van deze verplichting en op de hoogte van deze kosten. Wanneer de onder-nemer van deze mogelijkheid gebruik maakt en de consument de desbetreffende kosten heeft voldaan, gaan de bij de offerte behorende tekeningen over in eigendom op de con-sument, onverminderd het intellectuele eigendomsrecht van de ondernemer.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de ondernemer door de consument. De aanvaarding gebeurt bij voorkeur en waar mogelijk langs schrif-telijke of elektronische weg.
4.2 In geval van elektronische aanvaarding door de consument bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de opdracht aan de consument. Als de consu-ment het aanbod mondeling aanvaardt bevestigt de ondernemer de opdracht bij voor-keur schriftelijk dan wel elektronisch.

Artikel 5: Verplichtingen van de ondernemer
5.1 De ondernemer zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeen-komst uitvoeren. Het werk wordt verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen.
5.2 De ondernemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
5.3 De ondernemer zal de consument wijzen op de hem redelijkerwijs kenbare en voor het werk relevante:
a) onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
b) onjuistheden in de door de consument verlangde werkwijzen en constructies;
c) gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
d) gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consu-ment ter beschikking zijn gesteld;
e) onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens;
al het voorgaande voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het werk aan de ondernemer openbaren en de ondernemer ter zake deskundig moet worden geacht.

Artikel 6: Verplichtingen van de consument
6.1 De consument stelt de ondernemer in de gelegenheid het werk te verrichten.
6.2 De consument zorgt er voor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en gegevens.
6.3 De consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de consument.
6.4 De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de ondernemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Ontstaat er niettemin vertraging, dan dient de consument de ondernemer daarvan tijdig in kennis te stellen.
6.5 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient de consument de daarmee verband houdende schade en kosten aan de ondernemer te vergoeden, indien deze omstandigheden hem kunnen worden toegerekend.
6.6 De consument dient gebreken aan het werk binnen bekwame tijd nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken bij voorkeur schriftelijk of elektro-nisch aan de ondernemer te melden.
6.7 De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
– onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
– onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;
– gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
– gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld;
– onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens;

Artikel 7: Meer – en minderwerk
7.1 Bij de prijsvormingmethode ‘aanneemsom’ in de zin van artikel 3 lid 5 kan de consument nadat de overeenkomst tot stand is gekomen meer- en minderwerk opdragen. Als de on-dernemer het meer- of minderwerk accepteert, mag hij de vermoedelijke datum van op- of aflevering als bedoeld in artikel 3.4 verlengen met de tijd die nodig is om de materia-len en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het werk te verrichten.
7.2 In geval van door de consument opgedragen meerwerk kan de ondernemer alleen aan-spraak maken op een verhoging van de prijs, indien hij de consument tijdig heeft gewe-zen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de consument dit zelf reeds had moeten begrijpen.
7.3 Meer- of minderwerk voor een totaal bedrag hoger dan 10% van de prijs van het werk wordt vooraf schriftelijk overeengekomen, behoudens in spoedeisende omstandigheden.
7.4 Het ontbreken van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van de ondernemer res-pectievelijk consument op verrekening van meerwerk respectievelijk minderwerk onver-let. Het bewijs van de opdracht rust in dat geval op degene die de aanspraak maakt.

Artikel 8: Op – of aflevering van het werk
8.1 Het werk is opgeleverd wanneer de ondernemer aan de consument heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en deze het werk heeft aanvaard;
8.2 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
– uiterlijk 14 dagen zijn verstreken nadat de ondernemer schriftelijk of elektronisch aan de consument heeft meegedeeld dat het werk is voltooid is en deze heeft nage-laten het werk binnen die termijn te aanvaarden, tenzij de consument binnen die pe-riode het werk schriftelijk gemotiveerd afkeurt;
– de consument het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door in-gebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt be-schouwd.
– de consument het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken en/of ontbre-kende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die de ingebruikname van het werk niet in de weg staan. De ondernemer is gehouden de gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen dan wel de onderdelen na te leveren.

Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
9.1 Wordt de uitvoering van het werk voor één van de partijen tijdelijk onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan heeft deze partij het recht voor die periode de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
9.2 Wordt de uitvoering van het werk voor één van de partijen blijvend onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijk-heid gemaakte kosten.
Artikel 10: Betaling
10.1 Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van ondernemer of op een door onder-nemer aangewezen rekening.
10.2 Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt. Als betaling in ter-mijnen is overeengekomen en de ondernemer zijn verplichting ter zake van de voortzet-ting van de levering / het uit te voeren werk niet nakomt, heeft de consument de be-voegdheid de termijnbetaling op te schorten.
10.3 Bij koop heeft de ondernemer het recht de consument tot vooruitbetaling te verplichten van ten hoogste 50% van de prijs.

Artikel 11: De eindafrekening
11.1 Binnen een redelijke termijn na de op- of aflevering dient de ondernemer bij de consu-ment de eindafrekening in.
11.2 Bij toepassing van de prijsvormingmethode ‘aanneemsom’ bevat de eindafrekening een duidelijke omschrijving van de oorspronkelijke opdracht en het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.
11.3 Bij toepassing van de prijsvormingmethode ‘regie’ bevat de eindafrekening een specifica-tie van de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uur-tarieven, en van de overige kosten. Heeft de ondernemer een richtprijs genoemd, dan mag de richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden, behoudens meerwerk, tenzij de ondernemer de consument tijdig heeft gewaarschuwd voor een grotere over-schrijding van de richtprijs.
11.4 Tenzij sprake is van contante betaling vindt betaling van de eindafrekening plaats binnen veertien dagen na factuurdatum.

Artikel 12: Niet – tijdige betaling
12.1 Als de consument niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn.
12.2 Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de ondernemer rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschul-digde bedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente bedoeld in artikel 6: 119 BW.
12.3 Als de consument met de betaling van een termijn als bedoeld in artikel 11 in gebreke blijft, is de ondernemer gerechtigd het werk stil te leggen, mits hij de consument schrif-telijk of elektronisch heeft gesommeerd tot betaling over te gaan. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van de ondernemer op vergoeding van kosten, schade en rente onverlet.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud
Na levering blijft de ondernemer eigenaar van geleverde zaken zolang de consument:
– tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;
– voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
– vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkom-sten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
Artikel 14: Beantwoording werk aan overeenkomst en garanties
14.1 De ondernemer staat ervoor in dat het opgeleverde werk beantwoordt aan de overeen-komst. De ondernemer staat er bovendien voor in dat het werk die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
14.2 Openbaart zich binnen zes maanden na (op)levering een afwijking van hetgeen is over-eengekomen, dan wordt vermoed dat het werk bij (op)levering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord. In dat geval zal de ondernemer het gebrek kosteloos verhelpen, tenzij hij kan aantonen dat het werk ten tijde van de overeenkomst wel aan de overeenkomst beantwoordde. Het voorgaande laat onverlet dat de ondernemer ook na de genoemde perioden voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan blijven op grond van de wet.
14.3 De garantie zoals bedoeld in lid 2 vervalt, indien:
– gebreken aan het werk niet zo spoedig mogelijk nadat ze ontdekt werden of redelij-kerwijs ontdekt hadden kunnen worden, schriftelijk aan de ondernemer zijn gemeld;
– gebreken het gevolg zijn van normale slijtage;
– gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de consument of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken;
– gebreken geen gevolg zijn van het werk;
– gebreken het gevolg zijn van niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
– gebreken het gevolg zijn van installatie, montage, wijziging of reparatie door de con-sument of door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de onder-nemer;
– de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1 Het Nederlands recht is van toepassing.
15.2 Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de woonplaats van consument neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht.
15.3 Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

II  METAALUNIEVOORWAARDEN VOOR BEDRIJVEN

1 januari 2014

Algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor
het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN,
gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2014.
Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.
Koninklijke Metaalunie

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die een lid van Koninklijke
Metaalunie doet, op alle overeenkomsten die hij sluit en op alle overeenkomsten die
hiervan het gevolg kunnen zijn, een en ander voor zover het Metaalunielid aanbieder
dan wel leverancier is.
1.2. Het Metaalunielid dat deze voorwaarden gebruikt wordt aangeduid als opdrachtnemer.
De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.
1.3. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten
overeenkomst en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.
1.4. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door Metaalunieleden.

Artikel 2: Aanbiedingen
2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt,
mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding
hierop baseren.
2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, “ex works”,
vestigingsplaats opdrachtnemer, conform Incoterms 2010. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting
en verpakking.
2.4. Als opdrachtgever de aanbieding van opdrachtnemer niet aanvaardt, heeft opdrachtnemer
het recht alle kosten die hij heeft gemaakt om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever
in rekening te brengen.
Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom
3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten
en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte
ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur en dergelijke.

3.2. De rechten op de in lid 1 van dit artikel genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer
ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening
zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van opdrachtnemer niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden
getoond. Opdrachtgever is aan opdrachtnemer per overtreding van deze bepaling een
direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding
op grond van de wet worden gevorderd.
2
3.3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 van dit artikel
op eerste verzoek binnen een door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij
overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een direct opeisbare
boete verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding
op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen en verstrekte informatie
4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van opdrachtnemer
krijgt als deze geen betrekking hebben op de opdracht.
4.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt,
mag opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en
volledigheid hiervan.
4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking
tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen,
berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.

Artikel 5: Levertijd / uitvoeringsperiode
5.1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld.
5.2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat opdrachtnemer ervan
uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment
bekend zijn.
5.3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in wanneer over alle commerciële en
technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve
en goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van opdrachtnemer, de
overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden
voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
5.4.
a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan opdrachtnemer bekend waren toen hij
de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode
verlengen met de tijd die hij nodig heeft om de opdracht onder deze omstandigheden
uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer
kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
b. Als er sprake is van meerwerk worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd
met de tijd die opdrachtnemer nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te
(laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning
van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd
zodra zijn planning dit toelaat.
c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer worden de levertijd
en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting
van de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast,
zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
d. Als er sprake is van onwerkbaar weer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd
met de daardoor ontstane vertraging.
3
5.5. Opdrachtgever is gehouden alle kosten die opdrachtnemer maakt als gevolg van een
vertraging in de levertijd en/of uitvoeringsperiode zoals vermeld in lid 4 van dit artikel
te voldoen.
5.6. Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op
schadevergoeding of ontbinding.

Artikel 6: Risico-overgang
6.1. Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, vestigingsplaats opdrachtnemer, conform
Incoterms 2010. Het risico van de zaak gaat over op het moment dat opdrachtnemer
deze ter beschikking stelt aan opdrachtgever.
6.2. Ongeacht het bepaalde in lid 1 van dit artikel kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer
overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden,
transport en lossen rust in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen
deze risico’s verzekeren.
6.3. Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van aflevering van de nieuwe
zaak de in te ruilen zaak onder zich houdt, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij
opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van opdrachtnemer.
Als opdrachtgever de in te ruilen zaak niet kan leveren in de staat waarin deze
verkeerde toen de overeenkomst werd gesloten, kan opdrachtnemer de overeenkomst
ontbinden.

Artikel 7: Prijswijziging
7.1. Opdrachtnemer mag een stijging van kostprijsbepalende factoren die is opgetreden na
het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtgever doorberekenen.
7.2. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel naar
keuze van opdrachtnemer op een van de onderstaande momenten te voldoen:
a. als de prijsstijging zich voordoet;
b. tegelijk met betaling van de hoofdsom;
c. bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

Artikel 8: Overmacht
8.1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als
hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn contractuele verplichtingen jegens opdrachtgever
na te komen.
8.2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat leveranciers, onderaannemers
van opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde transporteurs niet
of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, stroomstoring,
verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen of materialen, wegblokkades,
stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
8.3. Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot
nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. Opdrachtgever en opdrachtnemer
kunnen de overeenkomst na afloop van deze termijn met onmiddellijke ingang beëindigen,
maar uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.
4
8.4. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, zijn
beide partijen gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen
voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.
8.5. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de opschorting of de
beëindiging in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

Artikel 9: Omvang van het werk
9.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen
die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. Opdrachtgever
is verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer een afschrift van de hiervoor
genoemde bescheiden aan hem toe te zenden.
9.2. In de prijs van het werk zijn niet begrepen:
a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-,
schilder-, behangers-, herstelwerk of ander bouwkundig werk;
b. de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of andere infrastructurele
voorzieningen;
c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige
zaken;
d. de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
e. reis- en verblijfkosten.

Artikel 10: Wijzigingen in het werk

10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;

c. geschatte hoeveelheden meer dan 10% afwijken.
10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het
moment dat het meerwerk wordt verricht.
Minderwerk wordt verrekend op basis van de prijsbepalende factoren die golden op het
moment van het sluiten van de overeenkomst.
10.3. Opdrachtgever is gehouden de prijs van het meerwerk zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel
naar keuze van opdrachtnemer op een van de onderstaande momenten te voldoen:
a. als het meerwerk zich voordoet;
b. tegelijk met betaling van de hoofdsom;
c. bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.
10.4. Als de som van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag opdrachtnemer bij
de eindafrekening 10% van het verschil bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze
bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer.

Artikel 11: Uitvoering van het werk
11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en op
het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden
de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:
a. gas, water en elektriciteit;
b. verwarming;
c. afsluitbare droge opslagruimte;
d. op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.
11.2. Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor schade in verband met verlies,
diefstal, verbranding en beschadiging van zaken van opdrachtnemer, opdrachtgever en
derden, zoals gereedschappen, voor het werk bestemde materialen of bij het werk gebruikt
materieel, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht
of op een andere overeengekomen plaats.
11.3. Opdrachtgever is gehouden zich adequaat te verzekeren tegen de risico’s genoemd in
lid 2 van dit artikel. Opdrachtgever dient daarnaast te zorgen voor verzekering van het
werkrisico van te gebruiken materieel. Opdrachtgever dient opdrachtnemer op eerste
verzoek een kopie van de betreffende verzekering(en) en een bewijs van betaling van
de premie te sturen. Als er sprake is van schade is opdrachtgever verplicht dit onverwijld
bij zijn verzekeraar te melden ter verdere behandeling en afwikkeling.
11.4. Als opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden van dit artikel
niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat,
zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra opdrachtgever alsnog aan al zijn
verplichtingen voldoet en de planning van opdrachtnemer dit toelaat. Opdrachtgever is
aansprakelijk voor alle voor opdrachtnemer uit de vertraging voortvloeiende schade.

Artikel 12: Oplevering van het werk
12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen:
a. als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. als het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een
deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
c. als opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is
voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar
heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
d. als opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende
onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en
die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen
schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Opdrachtgever dient opdrachtnemer
in de gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren.
12.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade aan
niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde
delen van het werk.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1. In geval van een toerekenbare tekortkoming is opdrachtnemer gehouden zijn contractuele
verplichtingen alsnog na te komen.
13.2. De verplichting tot schadevergoeding van opdrachtnemer op grond van welke wettelijke
grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen opdrachtnemer uit hoofde van een
door of ten behoeve van hem gesloten verzekering verzekerd is, maar is nooit hoger
dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald.
13.3. Als opdrachtnemer om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking van
lid 2 van dit artikel, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15%
van de totale opdrachtsom (exclusief BTW). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen
of deelleveringen, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15%
(exclusief BTW) van de opdrachtsom van dat onderdeel of die deellevering.
13.4. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade,
productieverlies, gederfde winst, transportkosten en reis- en verblijfkosten. Opdrachtgever
kan zich indien mogelijk tegen deze schade verzekeren;
b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of
tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt
of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt.
Opdrachtgever kan zich desgewenst tegen deze schade verzekeren;
c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet
leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer.
13.5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever
aangeleverd materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.
13.6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid
als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever
aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde
producten en/of materialen. Opdrachtgever is gehouden alle voor opdrachtnemer in dit
verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.

Artikel 14: Garantie en overige aanspraken
14.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen staat opdrachtnemer voor een periode van
zes maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.
Als een afwijkende garantietermijn is overeengekomen, zijn de overige leden van
dit artikel eveneens van toepassing.
14.2. Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is geweest, zal opdrachtnemer de keuze
maken of hij deze alsnog deugdelijk uitvoert of opdrachtgever crediteert voor een
evenredig deel van de factuur. Kiest opdrachtnemer voor het alsnog deugdelijk uitvoeren
van de prestatie, bepaalt hij zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering. Bestond de
overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door opdrachtgever aangeleverd
materiaal, dan dient opdrachtgever voor eigen rekening en risico nieuw materiaal
aan te leveren.

14.3. Onderdelen of materialen die door opdrachtnemer worden hersteld of vervangen, moeten
door opdrachtgever aan hem worden toegezonden.
14.4. Voor rekening van opdrachtgever komen:
a. alle transport- of verzendkosten;
b. kosten voor demontage- en montage;
c. reis- en verblijfkosten.
14.5. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel
gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.
7
14.6. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen
ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan.
14.7. a. Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van:
– normale slijtage;
– onoordeelkundig gebruik;
– niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
– installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden;
– gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven
door opdrachtgever;
– gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen of
hulpmiddelen.
b. Geen garantie wordt gegeven op:
– geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;
– het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever;
– onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.
14.8. Het bepaalde in de leden 2 t/m 7 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij
eventuele aanspraken van opdrachtgever op grond van wanprestatie, non-conformiteit
of welke andere grondslag dan ook.
14.9. Opdrachtgever kan rechten uit hoofde van dit artikel niet overdragen.

Artikel 15: Klachtplicht
15.1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover
niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had
behoren te ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft geklaagd.
15.2. Opdrachtgever moet klachten over de hoogte van het factuurbedrag, op straffe van verval
van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij opdrachtnemer hebben
ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan dertig dagen, moet opdrachtgever uiterlijk
binnen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd.
Artikel 16: Niet afgenomen zaken
16.1. Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd en/of uitvoeringsperiode de zaak of
zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst op de overeengekomen plaats af te nemen.

16.2. Opdrachtgever dient alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs van hem kan worden
verwacht teneinde opdrachtnemer tot aflevering in staat te stellen.
16.3. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen.
16.4. Bij overtreding van het bepaalde uit de leden 1 en/of 2 van dit artikel is opdrachtgever
aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van € 250,- per dag met een maximum van
€ 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 17: Betaling
17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op een door
opdrachtnemer aan te wijzen rekening.
17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:
a. bij balieverkoop contant;
b. bij termijnbetaling:
– 40% van de totale prijs bij opdracht;
– 50% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal of als de levering van
materiaal niet in de opdracht is begrepen na aanvang van de werkzaamheden;
– 10% van de totale prijs bij oplevering;
c. in alle overige gevallen binnen dertig dagen na factuurdatum.
17.3. Als opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt is hij verplicht om, in plaats
van betaling van de overeengekomen geldsom, te voldoen aan een verzoek van opdrachtnemer
om inbetalinggeving.
17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen of
om op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer
of de wettelijke schuldsanering op opdrachtnemer van toepassing is.
17.5. Ongeacht of opdrachtnemer de overeengekomen prestatie volledig heeft uitgevoerd, is
alles wat opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal
zijn onmiddellijk opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. het faillissement of de surseance van betaling van opdrachtgever is aangevraagd;
c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
d. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
e. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de
wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of is overleden.
17.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn,
is opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt
12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening
wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.
17.7. Opdrachtnemer is bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen
van aan opdrachtnemer gelieerde ondernemingen op opdrachtgever. Daarnaast
is opdrachtnemer bevoegd zijn vorderingen op opdrachtgever te verrekenen met schulden
van aan opdrachtnemer gelieerde ondernemingen aan opdrachtgever. Verder is opdrachtnemer
bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen
op aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen worden
de ondernemingen die tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW, behoren,
en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW verstaan.
17.8. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn
is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met
een minimum van € 75,-.
Deze kosten worden berekend op basis van de volgende tabel (hoofdsom incl. rente):
over de eerste € 3.000,- 15%
over het meerdere tot € 6.000,- 10%
over het meerdere tot € 15.000,- 8%
over het meerdere tot € 60.000,- 5%
over het meerdere vanaf € 60.000,- 3%
9
De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, als deze hoger zijn
dan uit bovenstaande berekening volgt.
17.9. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle
kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 18: Zekerheden
18.1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op eerste
verzoek van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling
te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet,
raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst
te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.
18.2. Opdrachtnemer blijft eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:
a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze of
andere overeenkomsten;
b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten,
zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
18.3. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze
buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden.
18.4. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde
zaken terughalen. Opdrachtgever zal daartoe alle medewerking verlenen.
18.5. Opdrachtnemer heeft op alle zaken die hij uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal
krijgen en voor alle vorderingen die hij op opdrachtgever heeft of mocht krijgen ten opzichte
van een ieder die daarvan afgifte verlangt een pandrecht en een retentierecht.
18.6. Als opdrachtgever, nadat de zaken conform de overeenkomst door opdrachtnemer aan
hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud
ten aanzien van deze zaken als opdrachtgever zijn verplichtingen uit een later gesloten
overeenkomst niet nakomt.

Artikel 19: Beëindiging van de overeenkomst
Als opdrachtgever de overeenkomst wil beëindigen zonder dat er sprake is van een tekortkoming
van opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met
wederzijds goedvinden beëindigd. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van
alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.
Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
20.1. Het Nederlands recht is van toepassing.
20.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale
regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
20.3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer
neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht.
Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels
hanteren.